Statut

Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra”

NIP: 7142046033 * REGON: 362131428 * KRS: 0000569230
Bank BGŻ PNB PARIBAS S.A. nr konta: 55160014461841971100000001

organ nadzorujący Fundację – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

STATUT  FUNDACJI  „Wczoraj i Dziś dla Jutra”

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja ,,Wczoraj i Dziś dla Jutra’’ zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Małgorzatę i Jana Zdzienickich, aktem notarialnym z dnia 31.03.2015r Repertorium A NR 211/2015 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lubartowie, ul. Mickiewicza 4/7 przez notariusza Martę Miaskowską. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Baranówka 65, gm. Lubartów
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Od momentu jej zarejestrowania przez Sąd Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji i zasłużonym dla Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. ochrona i podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury, wzmacnianie poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja dziedzictwa kulturowego,
 2. prowadzenie edukacji pozaszkolnej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu
 3. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego m.in. w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze
 4. kształtowanie i popularyzowanie postaw w zakresie ekologii, działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia m.in. upowszechnianie idei i zasad ruchu slow food – ruchu w obronie tradycyjnej żywności,
 5. działalność na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych,
 6. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa, aktywnych form wypoczynku osób starszych, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży,
 7. podejmowanie i wspieranie współpracy przygranicznej i międzyregionalnej, podejmowanie działań na rzecz Polaków zamieszkujących tereny dawnych Kresów.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. organizowanie seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, zajęć i obozów edukacyjnych, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim informacyjnym, promocyjnym,
 2. organizowanie festynów, imprez artystycznych – propagowanie kultury, tradycji, historii,
 3. inicjowanie i pobudzanie działalności artystycznej, rozrywkowej, rekreacyjnej, krajoznawczej, turystycznej, kulinarnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizowania osób w wieku starszym jako szansy na pomyślne starzenie,
 4. propagowanie modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, w tym uwzględnienie stosunku człowieka do zwierząt,
 5. organizowanie happeningów, festynów propagujących cele Fundacji, z których dochód przeznaczony jest na jej cele,
 6. organizowanie wycieczek, wyjazdów kulturowych, rekreacyjnych dla osób pełnosprawnych , kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży, wyjazdów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej,
 8. wyrób i sprzedaż produktów i usług służących realizacji celów statutowych.
 9. współpracę z innymi podmiotami o podobnym profilu działania.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

III. Zasady rachunkowości

§ 10

Księgowość w Fundacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

IV. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( jeden tysiąc złotych, 00/100) wpłacony przez fundatorów. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych zarówno z kraju i z zagranicy,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
 5. grantów,
 6. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych,
 7. dochodów z majątku Fundacji.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji w pełnym składzie.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 13

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. W skład Zarządu wchodzi jeden Fundator, jako jego Prezes.
 3. Zarząd składa się od 2 do 3 członków – w tym Prezesa oraz 1 do 2 Wiceprezesów, powoływanych na sześcioletnią kadencję.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatorów.
 6. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani jednomyślną uchwałą Zarządu.
 7. W przypadku odwołania lub śmierci Członka Zarządu, pozostali Członkowie Zarządu mogą dokonać uzupełnienia składu Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 9. Z tytułu pełnienia swoich funkcji Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Fundacji, w tym kosztów podróży i diet.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Fundacji w tym w szczególności:
 1.  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. realizacja celów statutowych,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu
 9. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 10. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach.

§ 15

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na pół roku lub na wniosek członka Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu.

§ 16

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 1. śmierci,
 2. złożenia rezygnacji,
 3. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów. Przepis ten nie dotyczy Fundatora,
 4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 3. W przypadku 2-osobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 4. Do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważniony jest każdy członek Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.

VI. Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednogłośnie Zarząd Fundacji. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów działania Fundacji.

VII. Połączenie z inną fundacją

§ 19

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

VIII. Likwidacja Fundacji

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, powołując przy tym komisję likwidacyjną.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IX. Postanowienia końcowe

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.